Tổng hợp tài liệu Ống luồn cáp

NỘI DUNG TÀI LIỆU LOẠI TÀI LIỆU LINK DOWNLOAD
TỔNG ĐẠI LÝ MINH BÌNH AN
1. Hồ sơ năng lực HSNL  Tải về HSNL Minh Bình An
2. Chứng nhận đại lý Ba An Uỷ quyền  Tải về Chứng nhận đại lý Ba An
3. Chứng nhận đại lý Santo Uỷ quyền  Tải về Chứng nhận đại lý Santo
ỐNG NHỰA XOẮN HDPE, ỐNG NHỰA TỔ HỢP ĐA LÕI
Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN 7997:2009
TCVN Tải về TCVN 7997:2009
Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN 8699:2011
TCVN Tải về TCVN 8699:2011
Tham khảo
KSC 8455:2005 Standard
TCQT  Tải về KSC 8455:2005 Standard
Tham khảo
JIS C 3653:1994 Standard
TCQT  Tải về JIS C 3653:1994 Standard
Ba An Nhà sản xuất  
1. Hồ sơ năng lực HSNL  Tải về HSNL Ba An
2. ISO 9001:2015 ISO  Tải về ISO 9001:2015
3. TCVN 7997:2009 TCVN  Tải về TCVN 7997:2009
4. TCVN 8699:2011 TCVN  Tải về TCVN 8699:2011
5. TCVN 7305-2:2008 TCVN  Tải về TCVN 7305-2:2008
6. TCVN DIN 8075:2011 TCVN  Tải về TCVN DIN 8075:2011
7. Catalogue Catalogue  Tải về Catalogue
8. Test Report Test sản phẩm  Tải về Test sản phẩm
9. Bảng giá liên sở 2021 Bảng giá 2021  Tải về Bảng giá liên sở 2021
Santo Nhà sản xuất  
1. Hồ sơ năng lực HSNL  Tải về HSNL Santo
2. ISO 9001:2015 ISO  Tải về ISO 9001:2015
3. TCVN 7997:2009 TCVN  Tải về TCVN 7997:2009
4. TCVN 8699:2011 TCVN  Tải về TCVN 8699:2011
5. Catalogue Catalogue  Tải về Catalogue
6. Test Report Test sản phẩm  Tải về Test sản phẩm
7. Bảng giá liên sở 2021 Bảng giá 2021  Tải về Bảng giá liên sở 2021
ỐNG NHỰA uPVC VIỄN THÔNG
Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN 8699:2011
TCVN  Tải về TCVN 8699:2011
Minh Anh Nhà sản xuất  
1. ISO 9001:2015 ISO  Tải về ISO 9001:2015
2. TCVN 8699:2011 TCVN  Tải về TCVN 8699:2011
3. Catalogue Catalogue  Tải về Catalogue
ỐNG NHỰA HDPE DOUBLE WALL ( ỐNG NHỰA HDPE GÂN THÀNH ĐÔI )
Tiêu chuẩn quốc gia
TCVN 9070:2012
TCVN  Tải về TCVN 9070:2012
Bình Minh Plastic Nhà sản xuất  
1. Catalogue Catalogue  Tải về Catalogue
2. Test Report Test sản phẩm  Tải về Test sản phẩm
3. Bảng giá liên sở 2021 Bảng giá 2021  Tải về Bảng giá liên sở 2021
Khải Thần Nhà sản xuất  
1. Hồ sơ năng lực HSNL  Tải về HSNL Khải Thần
2. ISO 9001:2015 ISO  Tải về ISO 9001:2015
3. TCVN 9070:2012 TCVN  Tải về TCVN 9070:2012
4. QCXD 16:2019/BXD QCXD  Tải về QCXD 16:2019/BXD
5. Catalogue Catalogue  Tải về Catalogue
     
     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *